Användarvillkor

Kundavtal för Kontekta

1 ALLMÄNT

1.1 Detta kundavtal (”Avtalet”) gäller mellan Boneprox AB, org. nr 556945–1882, Kungsportsavenyen 21, 411 36 Göteborg, (”Leverantören”) och Kunden som önskar använda den digitala plattformen Konekta (”Plattformen”) och tillhörande tjänster som Kunden kan få tillgång till via Plattformen. Genom att teckna abonnemang godkänner Kunden detta Avtal. Om Kunden inte accepterar detta Avtal har Kunden inte rätt att använda Plattformen och tillhörande tjänster.

1.2 Leverantören och Kunden är nedan var för sig benämnda ”Part” samt gemensamt ”Parterna”.

1.3 Parternas Avtal utgörs av detta huvuddokument, de bilagor som huvuddokumentet hänvisar till och Leverantörens senast uppdaterade version av Tjänstebeskrivningarna (enligt definition nedan).

2 BESKRIVNING AV PLATTFORMEN OCH ASSOCIERADE TJÄNSTER

2.1 Leverantören tillhandahåller via Plattformen funktionalitet som ger Kunden åtkomst till ett utbud av konsultationstjänster inom olika odontologiska områden, t.ex. möjlighet att skicka remisskonsultationer till Leverantörens anslutna specialister, bildanalysverktyget Boneprox och andra konsultationsstöd (”Associerade Tjänster”). Plattformen och Associerade Tjänster benämns i detta Avtal gemensamt för Tjänsterna. Mer information och närmare beskrivning av Tjänsterna framgår av vid var tid gällande tjänstebeskrivningar, som Kunden har tillgång till via Leverantörens hemsida boneprox.se (”Tjänstebeskrivning/ar”). Associerade Tjänster tillhandhålls enligt villkor för respektive Associerad Tjänst.

2.2 Leverantören tillhandahåller genom Plattformen bl.a. den tekniska lösningen för att möjliggöra och förmedla kontakt mellan Kunden och de specialister som anlitas av Kunden i dess hälso- och sjukvårdsverksamhet. Den aktuella tjänsten (en Associerad Tjänst) tillhandahålls av den anlitade specialisten. Leverantören är alltså inte en vårdgivare i hälso- och sjukvårdslagens mening och har därmed t.ex. ingen skyldighet att föra patientjournal. Till förtydligande anges även att de specialister som anlitas av Kunden via Plattformen ansvarar för sin tjänst enligt de villkor som specialisten tillämpar.

3 TILLHANDAHÅLLANDE AV PLATTFORMEN

3.1 Leverantören ska från och med den dag då abonnemanget för Plattformen tecknas tillhandahålla Plattformen i enlighet med detta Avtal i vid varje tid uppdaterad version.

3.2 Leverantören har som målsättning att leverera Plattformen med hög tillgänglighet och god servicenivå. Aktuella servicenivåer framgår av gällande Tjänstebeskrivningar.

4 UPPDATERINGAR OCH UNDERHÅLL AV TJÄNSTERNA

4.1 Leverantören arbetar kontinuerligt med att vidareutveckla, uppdatera och förbättra Plattformen och förbehåller sig rätten att utan Kundens godkännande genomföra ändringar i Plattformen som ingår som ett led i Leverantörens utvecklings- och förbättringsarbete genom att driftsätta uppdateringar. Vid större förändringar är det Leverantörens avsikt att lämna meddelande till Kunden i god tid inför genomförandet.

4.2 Kunden får under avtalstiden ta del av Leverantörens generella vidareutveckling och uppdateringar av Plattformen. Uppdateringarna sker på av Leverantören vald tidpunkt och ska i möjligaste mån ske på tider som medför minsta möjliga störning i Kundens verksamhet.

5 KUNDENS ANVÄNDNING AV PLATTFORMEN

5.1 Abonnemang för Plattformen tecknas per Kund/per klinik. Om Kunden har verksamhet vid flera kliniker ska separata abonnemang tecknas för varje klinik. Närmare instruktioner för hur Kund loggar in och använder Plattformen och Associerade Tjänster finns på Leverantörens hemsida boneprox.se.

5.2 Leverantören upplåter under avtalstiden en icke-exklusiv, icke överlåtbar och icke upplåtbar rätt för Kunden att genom sina Behöriga Användare använda Plattformen i sin verksamhet.

5.3 Plattformen får användas av de personer hos Kunden som Kunden utsett till användare av Plattformen (”Behöriga Användare”). Kunden är ansvarig för att ange vilka som ska vara Behöriga Användare av Plattformen för Kundens räkning. Kunden är ansvarig för all användning som sker av Plattformen och Associerade Tjänster för Kundens räkning, av Behöriga Användare och andra.

5.4 Kunden ansvarar för att Kunden har den utrustning och programvara som krävs för att använda Tjänsterna samt för att sådan utrustning och programvara inte innehåller fel eller brister. Aktuella krav på Kundens IT-miljö framgår av vid var tid gällande Tjänstebeskrivningar.

5.5 Kunden får inte kopiera, ändra, sprida eller på annat sätt göra ingrepp i programvara eller andra beståndsdelar som ingår i Tjänsterna. Kunden får inte heller låta andra än Behöriga Användare att använda Tjänsterna.

5.6 Kunden får inte får inte ta betalt för konsultationer, diskussioner eller annan vägledning/konsultation om Kunden är registrerad som Kund

6 KUNDENS DATA M.M.

6.1 Kunden är – i förhållande till Leverantören – ensamt ansvarig för all data och information som Kunden publicerar, distribuerar och använder i Tjänsterna, oavsett om det är data som tillhör Kunden eller en tredje part (”Kundens Data”). Kunden ska bl.a. säkerställa att Kunden har rätt att använda Kundens Data i Tjänsterna, att Kundens användning av Kundens Data i Tjänsterna är laglig och inte medför intrång i annans rätt samt att Kundens Data inte innehåller virus eller annars är skadlig för Leverantören eller Tjänsterna. Leverantören har rätt att använda Kundens Data för Leverantörens ändamål enligt vad som anges i punkt 6.3.

6.2 Leverantören sparar som utgångspunkt inte Kundens Data i Plattformen under någon längre tid. Plattformen utgör inget system för journalhantering. Kunden är därmed ansvarig för att spara den data som Kunden gör tillgänglig i Plattformen eller vid nyttjande av en Associerad Tjänst och som Kunden erhåller via Plattformen på annan plats än i Plattformen.

6.3 I Kundens Data ingår bl.a. tandröntgenbilder som tagits hos Kunden och som Kunden skickar till anslutna specialister och bildanalysverktyget Boneprox via Plattformen. Leverantören har för avsikt att anonymisera sådana tandröntgenbilder i syfte att använda dem för Leverantörens produktutveckling, t.ex. AI. Anonymisering av tandröntgenbilder förutsätter patientens samtycke. Kunden åtar sig därför att inhämta patientens eventuella samtycke till att hans eller hennes tandröntgenbilder anonymiseras av Leverantören. För det fall patienten inte samtycker till Leverantörens anonymisering ska detta tydligt anges av Kunden vid uppladdning av patientens tandröntgenbilder i Plattformen eller aktuell Associerad Tjänst.

6.4 Leverantören har rätt att samla in, bearbeta och analysera data som skapas och processas vid Kundens användning av Tjänsterna som Leverantören har tillgång till (”Genererad Data”) för obegränsad användning av Leverantören för Leverantörens ändamål vid varje tid, såsom exempelvis för statistik, för analys av Tjänsterna och dess användning, för upplåtelse eller försäljning till tredje parter och för marknadsföring. Genererad Data utgör Leverantörens egendom.

7 FEL I PLATTFORMEN

7.1 Leverantören förbinder sig att kostnadsfritt och utan dröjsmål avhjälpa Fel i Plattformen. Med ”Fel” avses tekniska fel med följden att Kunden inte kan använda Plattformen i enlighet med detta Avtal och/eller relevanta Tjänstebeskrivningar. Det framhålls att Leverantören inte ansvarar för Kundens medicinska bedömningar som direkt eller indirekt grundar sig på funktionalitet i Plattformen eller Associerade Tjänster. Plattformen och bildanalysverktyget Boneprox utgör endast ett tekniskt beslutsstöd i Kundens hälso- och sjukvårdsverksamhet.

7.2 Kunden ska utan dröjsmål anmäla Felet i Plattformen till Leverantören och i samband därmed ange hur felet yttrar sig. Om Kunden inte kunnat nyttja Tjänsterna i väsentliga avseenden till följd av Felet i Plattformen har Kunden rätt att för perioden från anmälan av Felet och under den tid brist föreligger få skäligt prisavdrag på abonnemanget för Plattformen. Begränsad tillgång till Tjänsterna till följd av uppdateringar eller utvecklingsarbete av Plattformen utgör inte sådan omständighet som genererar prisavdrag.

7.3 Leverantörens ansvar enligt punkterna 7.1 och 7.2 omfattar inte:

a) Fel som är utan betydelse för Tjänsternas avsedda användning och inte innebär annat än ringa olägenhet för Kunden;

b) Fel förorsakade genom Kundens användning av Tjänsterna med annan än av Leverantören föreskriven utrustning eller tillbehör på ett sätt som påverkar dess funktion, eller genom felaktiga eller bristfälliga systemförutsättningar;

c) Fel förorsakade genom Kundens företagna ändringar eller ingrepp i Tjänsterna som inte skett i enlighet med Leverantörens instruktioner; och/eller

d) Fel förorsakade genom Kundens användning av Tjänsterna på ett annat sätt än som framgår av detta Avtal, eller genom försummelse av Kunden eller utomstående eller genom andra omständigheter utom Leverantörens kontroll.

7.4 De påföljder som anges i denna punkt 7 utgör de enda påföljder som Kunden har rätt att göra gällande gentemot Leverantören i händelse av Fel.

8 PRISER FÖR TJÄNSTERNA

8.1 Priser för abonnemang av Plattformen samt priser för Associerade Tjänster anges i Leverantörens vid var tid gällande prislista. Alla priser är angivna exklusive mervärdesskatt.

8.2 Om inte annat överenskommit faktureras samtliga abonnemangsavgifter månadsvis i förskott med betalningsvillkor 20 dagar. Avgifter för Associerade Tjänster faktureras i efterskott efter nyttjande av aktuell tjänst.

8.3 Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt § 6 räntelagen (1975:635).

9 IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

9.1 Alla rättigheter, innefattande men inte uteslutande alla immateriella rättigheter hänförliga till Plattformen och bildanalysverktyget Boneprox, samt däri ingående tekniska lösningar, programvaror och annat material däri tillkommer Leverantören eller dess rättighetsinnehavare eller underleverantörer och är i vissa fall skyddade enligt lag.

9.2 Vad som anges i punkt 9.1 gäller även för kundspecifik utveckling av såväl Plattformen som funktionalitet som angränsar till Plattformen.

9.3 Alla rättigheter till Kundens Data tillkommer Kunden (eller tredje part på Kundens sida). Leverantörens rätt att använda Kundens Data följer av Tjänsterna och är reglerad i detta Avtal. Vid Avtalets upphörande ska Leverantören återlämna eller radera Kundens Data, dock med undantag för sådan data som Leverantören har rätt att använda i syfte att utveckla egna produkter. Till undvikande av missförstånd har Leverantören ingen skyldighet att vidta någon åtgärd avseende Genererad Data eller anonymiserade persondata eftersom sådan data utgör Leverantörens egendom.

10 BEGRÄNSNING AV ÅTKOMST TILL TJÄNSTERNA

Leverantören har rätt att övervaka Kundens användning av Tjänsterna i syfte att säkerställa att användningen sker i enlighet med Avtalet. Om Leverantören misstänker att del av Tjänsterna används i strid med Avtalet eller att det av annan anledning finns risk för skada vid Kundens fortsatta användning av Plattformen eller Associerad Tjänst, har Leverantören rätt att vidta sådana åtgärder som är nödvändiga med hänsyn till omständigheterna, såsom att tillfälligt stänga av eller begränsa Kundens tillgång till Tjänsterna. Leverantören ska snarast möjligt underrätta Kunden om sådana åtgärder vidtas.

11 AVTALSTID

Detta Avtal gäller tillsvidare från den tidpunkt Kunden tecknat abonnemang av Plattformen med en ömsesidig rätt att säga upp Avtalet till upphörande vid utgången av innevarande kalendermånad.

12 PERSONUPPGIFTER

Leverantörens behandling av personuppgifter för Kundens räkning i enlighet med detta Avtal regleras i personuppgiftsbiträdesavtal mellan Parterna.

13 SEKRETESS

13.1 Parterna förbinder sig att under avtalstiden och därefter inte utan den andra Partens föregående skriftliga medgivande utlämna eller avslöja information (oavsett om den är i muntlig, skriftlig elektronisk eller annan form) om den andra Partens verksamhet som kan vara att betrakta som affärs- eller yrkeshemlighet eller på annat sätt använda sådan information för något annat ändamål än för Parts fullgörande av sina åtaganden enligt detta Avtal. Information som Part angivit vara konfidentiell ska alltid betraktas som affärs- eller yrkeshemlighet.

13.2 Sekretessåtagandet gäller inte sådan information som Part kan visa blivit känd för denne på annat sätt än genom detta Avtal eller som är allmänt känd. Sekretessåtagandet gäller inte heller när Part enligt lag, författning, börsreglering eller myndighets beslut är skyldig att lämna ut uppgifter.

14 MARKNADSFÖRING

Leverantören får använda Kundens varumärke i Leverantörens och dess samarbetspartners marknadsföring av Tjänsterna efter Kundens skriftliga godkännande.

15 ANSVARSBEGRÄNSNING

15.1 Leverantörens högsta sammanlagda ansvar för alla krav under eller relaterat till detta Avtal och Tjänsterna ska per kalenderår vara begränsat till 100 % av det totala belopp som faktiskt har betalats av Kunden till Leverantören enligt detta Avtal under den 12-månadersperiod som omedelbart föregått tidpunkten för händelsen som kravet grundar sig på. Om händelsen som kravet grundar sig på inträffar under den första 12-månadersperioden, ska beloppet som procentsatsen beräknas på motsvara ett uppskattat belopp för den aktuella perioden.

15.2 Leverantören ska under inga omständigheter vara ansvarig för indirekt skada, innefattande men inte begränsat till utebliven vinst, förlorad produktion eller förlorad eller skadad goodwill.

15.3 I de fall Kunden har rätt till ersättning enligt reglering om vite eller nedsättning av abonnemangsavgift vid Leverantörens bristande uppfyllelse av avtalade servicenivåer (SLA) enligt vid var tid gällande Tjänstebeskrivning, ska sådan ersättning utgöra full kompensation för den aktuella bristen.

16 FORCE MAJEURE

16.1 Part är befriad från ansvar för underlåtenhet att fullgöra förpliktelse enligt detta Avtal om underlåtenheten beror på omständighet utom Parts kontroll. Såsom befriande omständighet ska anses krig eller krigsliknande handling, myndighetsrestriktioner, brand, strejk, lockout, förbud, pandemi eller annan liknande händelse, under förutsättning att den drabbade Parten omedelbart meddelar den andra Parten om händelsen (”Force Majeure-händelse”).

16.2 Om Avtalets fullgörande till väsentliga delar förhindras under längre tid än tre månader på grund av en Force Majeure-händelse har den andra Parten rätt att skriftligen säga upp Avtalet med omedelbar verkan. Ingendera Part ska ha ett ansvar gentemot den andra Parten med anledning av uppsägning av Avtalet på grund av en Force Majeure-händelse.

17 ÄNDRING AV VILLKOR I DETTA AVTAL

17.1 Leverantören har rätt att löpande göra ändringar i Tjänstebeskrivningarna. Uppdaterade Tjänstebeskrivningar publiceras på boneprox.se. Vid ändringar av väsentlig betydelse åtar sig Leverantören att följa ändringsprocessen i punkterna 17.2 – 17.4 nedan.

17.2 Leverantören har rätt att med iakttagande av trettio (30) kalenderdagars varsel ändra övriga villkor i Avtalet, inklusive gällande priser. Leverantören ska ge Kunden skriftligt meddelande om sin avsikt att ändra villkoren genom e-post till Kundens angivna kontaktperson. Meddelandet ska innehålla en tydlig redogörelse för vilka ändringarna är.

17.3 Om Kunden inte vill acceptera de nya avtalsvillkoren har kunden rätt att säga upp Avtalet genom meddelande inom 30 dagars-perioden i 17.2 till upphörande vid utgången av innevarande kalendermånad. Under uppsägningstiden gäller villkoren utan de förändringar som Leverantören meddelat enligt denna punkt.

17.4 Om Kunden inte ger meddelande om uppsägning börjar de uppdaterade avtalsvillkoren att gälla efter att uppsägningstiden i punkt 17.3 löpt ut.

18 BESTÄMMELSES OGILTIGHET

Skulle någon bestämmelse i Avtalet eller del därav befinnas ogiltig, ska detta inte inne¬bära att Avtalet i dess helhet är ogiltigt utan ska, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar Parts utbyte av eller prestation enligt Avtalet, skälig jämkning i Avtalet ske.

19 ÖVERLÅTELSE

19.1 Part får varken överlåta eller upplåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta Avtal utan den andra Partens skriftliga medgivande.

19.2 Leverantören har dock rätt att överlåta Avtalet i dess helhet till sådan juridisk person som direkt eller indirekt kontrollerar eller kontrolleras av antingen Leverantören eller av bolag som kontrollerar Leverantören (koncernbolag). Syftet med detta är att på ett smidigt sätt kunna göra om bolagsstruktur utan att behöva teckna om avtal eller villkor.

20 LAGVAL OCH TVISTELÖSNING

20.1 Svensk materiell rätt ska gälla för detta Avtal.

20.2 Tvist i anledning av detta avtal skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts Regler för Förenklat Skiljeförfarande. Säte för skiljeförfarandet skall vara Stockholm och språk skall vara svenska.

20.3 Parterna förbinder sig, utan begränsningar i tiden, att inte avslöja förekomsten av eller innehållet i skiljedom i anledning av detta Avtal eller information om förhandlingar, skiljeförfarande eller medling i anledning av detsamma. Vad som föreskrivs i denna punkt gäller inte såvida annat följer av lag, annan författning, myndighets bud, börsregler eller god sed på aktiemarknaden eller annars erfordras för doms verkställighet.