Extern granskning av vård och dokumentation

Extern granskning av vård och dokumentation med Lasse Svärd är en tjänst för att säkerställa kvaliteten på vården och dokumentationen inom en organisation. Lasse Svärd är en erfaren och välrenommerad konsult som idag används av flera vårdgivare i hela landet. Extern granskning med Lasse Svärd är en viktig tjänst för att säkerställa kvaliteten på vården, hur den bedrivs och ger möjlighet till förbättringar där det behövs.

Säkerställ att dina behandlingar och dokumentation uppfyller kraven enligt Patientsäkerhetslagen och Patientdatalagen

Granskning av vård och dokumentation avser i vilken grad behandling och dokumentation uppfyller kraven i Patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL (framför allt 6 kap 1 § där det framgår att Hälso- och sjukvårdspersonalen (läs tandvårdspersonalen) ska utföra sitt arbete i överrensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. En patient ska ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård (läs tandvård) som uppfyller dessa krav. Vården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Patienten ska visas omtanke och respekt). Vidare om patientjournalen uppfyller kraven i Patientdatalagen (2008:355), PDL:s och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:40 om journalföring och behandling av personuppgifter i Hälso- och sjukvården (läs tandvården).

I förtroende granskas ett urval av dina journaler på ett likartat sätt som utförs vid Inspektionen för vård och Omsorg, IVO. Granskningen utgår från drygt etthundra möjliga frågeställningar. Konsultationssvaret kommer förutom ditt eget resultat även innehålla strukturerade riktlinjer (guidelines) för hur en behandling ska utföras i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet samt hur en adekvat tandvårdsjournal bör utformas. Efter att du fått resultatet av granskningen får du dessutom under en timme möjlighet att via Teams diskutera resultatet med den externa granskaren.

Vem är Lasse Svärd?

Lasse Svärd f.d. tillsynstandläkare Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, numera extern granskare inom tandvården.

Lars Svärd är före detta tillsynstandläkare vid Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Han tog sin grundutbildning 1983 och arbetade som privattandläkare fram till 1998. Han vidareutbildade sig till beteendevetare inom vuxenpedagogik 1998 – 2000. Mellan 2000 och 2012 var han kvalitetschef på Praktikertjänst Tandvård för att därefter under 2 år fram till 2014 vara Sverigechef för tandvårdskedjan Colosseum Sverige AB. 2014 tog han steget in i myndighetsvärden och blev tillsynstandläkare på Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Han verkade som tillsynstandläkare med huvudinriktning att granska legitimerade tandläkares behandlingar och dokumentation fram till maj 2021 då han avslutade sin anställning på IVO. Idag verkar han som konsult för att hjälpa vårdgivare/behandlare att säkerställa att tandvården som meddelas patienter är i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet samt att dokumentation följer gällande regelverk. Lasse är övertygad att en patientsäker och god tandvård leder till god ekonomi för verksamheten, patienten och samhället.

Uppdragsbeskrivning

 • Varje journal granskas utifrån drygt 100 punkter.
 • Om frågor inte varit aktuella räknas de inte med
 • Av de drygt 100 punkterna har Topp 18 frågor tagits ut som är mest centrala för att den meddelade tandvården ska sägas vara patientsäker och av god kvalitet.
 • Målet är givetvis att uppnå 100 procent följsamhet till alla punkter och framför allt till Topp 18 punkterna

Tidsomfattning

 • Förberedelse: 1 h
 • Journalgranskning 2 journaler 3 h per journal – totalt 6 h
 • Rapportskrivning/klinik: 4 h
 • Excelanalys T 18 (s): 0,5 h per tandläkare
 • Återkoppling av revisionsresultatet via Teams: 1 h
  • Önskas ytterligare återkoppling/stöd sker detta enligt timdebitering. Priserna är ex moms
 • Övrigt: Kurser, ytterligare återkoppling/stöd samt övriga uppdrag sker enligt timdebitering eller skriftlig överenskommelse.

Frågor och svar

Det är ju du som behandlare som väljer ut vilka journaler du önskar bli granskade. Det är viktigt att alla handlingar som tillhör journalen skickas in (läggs upp på Konektas plattform). Se nedan vad en journal omfattar.

Med fullständiga journaler avses: anamnes, hälsodeklaration, daganteckningar, statusregistreringar, fickstatus, röntgenbilder och digitala fotografier där exponeringsdatum framgår, tandtekniska anvisningar, tandtekniska följesedlar, remisser samt eventuella mail eller brev som avser vården av patienten.

Du bör välja patientjournaler där det finns en ”basundersökning” som initierar en relativt omfattande behandling. Idealiskt är att hela behandlingen har utförts och att det finns uppgift om när en revisionsundersökning ska genomföras – eller allra helst att en sådan har genomförts.

Vid valet av två patientjournaler ska du försöka få med så många odontologiska områden som möjligt. Bra om ett av fallen har parodontala problem och ett fall kariologiska problem. Någon eller några endodontibehandlingar bör finnas med liksom protetiska behandlingar. Om du utför implantatinstallationer bör åtminstone ett av fallen inkludera denna behandlingsåtgärd.

Slutligen rekommenderas du att välja ut två patientjournaler som du själv anser vara bra – erfarenhetsmässigt ger det bästa återkopplingen till dig i din strävan att höja den odontologiska kvaliteten och kvaliteten i journaldokumentationen.

Om du vill diskutera val av patientjournaler eller har andra frågor är du välkommen att höra av dig via telefon 070-329 05 26

När granskningen är klar kommer du på Konektas tekniska plattform ta del av dina resultat i form av ett worddokument där guidelines finns noterade samt de brister som framkommit i granskningen. Vidare kommer en excelfil att ge dig en bild av vilka frågeställningar som granskats samt dina resultat. Slutligen kommer du få en analys av Topp 18 frågorna där du ser ditt resultat jämfört med samtliga tandläkare som historiskt har granskats (givetvis är samtliga utom du anonymiserade).
Ett par tre veckor efter att du fått tillbaka dina resultat har du möjlighet att träffa Lasse Svärd via Teams. Kom gärna med ett par förslag på tid som passar dig för detta entimmes möte. Hör får du möjlighet att diskutera dina/era resultat och givetvis andra odontologiska frågor som kan vara av intresse.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om våra priser och vad som passar just dig? Kontakta oss så hjälper vi dig vidare och vi kör gärna en kort demo med dig för att gå igenom funktionalitet och eventuella frågor.

Support

Maila Peder
+46 702 805 599
Maila Jacob
+46 731 159 420
Maila Theodor
+47 480 52 758
Maila Sofia
+46 761 175 091